สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
     รูปมือถือหนังสือหน้าเทียนไขที่ส่องสว่าง ตรงกลางเป็นตัวอักษรย่อของโรงเรียนที่ล้อมรอบด้วยคติธรรมของโรงเรียน

คำขวัญ
     รักสามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ

สีประจำโรงเรียน
     สีน้ำเงิน-ชมพู
     สีชมพู    หมายถึง  ความรัก
     สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น ความศรัทธา

อักษรย่อ    จ.ว.