หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ถึง 6

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอน 2 หลักสูตร  คือ
                   1. สาย  วิทย์ - คณิต
                   2. สาย  ศิลป์ - ทั่วไป