โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์
   ภายในปี พ.ศ. 2557  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะและมีทักษะการดำรงชีวิต


ปรัชญา/สุภาษิต
     นัตถิปัญญา  สมาอาภา   หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี