โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
    &  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      &  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
      &  พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
      &  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อ  อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ
           ต่อการจัดการเรียนรู้
      &  เสร้มสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน

เป้าหมาย
    ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐา
           โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้สู่กลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      &   มีหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์สำคัญ ให้เป็น
            คนดี  มีความสามารถ และมีความสุข
      &   โรงเรียนมีบุคลากรและระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
      &   โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อ
            การเรียนรู้อย่างพอเพียง
      &   โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี มีความร่วมมือซึ่งกันและกันในการ
            จัดกิจกรรม