โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุกูล พลวัชรินทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ แดงสกล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี ผิวขาว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยครีพงษ์สิงห์ ดวงนิราส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั้น รูปสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปิยหงษ์ธรรมสรัต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพนา แดงสกล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ