โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรพงษ์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทิมา ชนะเเดง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิรักษา แก้วรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ พลพุทธ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนและประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวลักษณ์ ทองไตรภพ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนและประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศนัย ทิพย์กรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนและประธานกรรมการฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์เพ็ญ อินทโก
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนและประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย เดือนฉาย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนและประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี บุญตา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนและประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ เอมจุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนและประธานกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกาญน์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนและเลขานุการ และประธานฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น :