โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ฐานการเรียนรู้
ฐานการเรียนรู้คิดเขียนเรียนเล่นเป็นหนังสือ กลุ่มสาระภาษาไทย
https://youtu.be/dw6HfvJzGRQ
ภาพการดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้คิดเขียนเรียนเล่นเป็นหนังสือ กลุ่มสาระภาษาไทย
ฐานการเรียนรู้บำบัดน้ำเสีย บำบัดชีวิต มุ่งสู่แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://youtu.be/Eby8YCNRrL4
ภาพการดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้บำบัดน้ำเสีย บำบัดชีวิต มุ่งสู่แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานการเรียนรู้ลูกเสือพิทักษ์ป่า สู่มรรคาพอเพียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
https://youtu.be/HzsOkcP9FjM
ภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ลูกเสือพิทักษ์ป่า สู่มรรคาพอเพียง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฐานการเรียนรู้คณิตคิดพอเพียงจากเกม A math จากวัสดุเหลือใช้ ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
https://youtu.be/RxmrgbP0cYI
ภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้คณิตคิดพอเพียงจากเกม A math จากวัสดุเหลือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ฐานการเรียนรู้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว สู่การออมทรัพย์ออมความดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
https://youtu.be/RcJAVHRg5gg
ภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว สู่การออมทรัพย์ออมความดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฐานการเรียนรู้กีฬาวู๊ดบอลสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูสถาบัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
https://youtu.be/29SNH_BSo64
ฐานการเรียนรู้เครื่องประดับศิราภรณ์ พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
https://youtu.be/rrcpGAVrusw
ฐานการเรียนรู้Mulberry tour guide ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
https://youtu.be/zKhdyxO8KUs
ฐานการเรียนรู้การแปรรูปหม่อน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ
https://youtu.be/TubqWmbblxE
ฐานการเรียนรู้การจักสานไม้ไผ่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ
https://youtu.be/uy3CNNHdzXQ
ภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้การจักสานไม้ไผ่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทร์เพื่อชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ
https://youtu.be/ozBrZtBfjSg
ภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกษตรอินทร์เพื่อชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฐานการเรียนรู้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
https://youtu.be/SLX-MHLaAHI