ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล จินดาพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ชูชีพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก เขียวสอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ทองเจิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกวุฒิ ไกรมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพนา แดงสกล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน