กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกันนิกา มีอารีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล
ครู คศ.1