กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกันนิกา มีอารีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัจฉรา มีสติ
ครูอัตราจ้าง