โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจินดา แขวงรถ
ครู คศ.2

นางกัลยารัตน์ กรีไกรนุช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววริษฐา กมลเนตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภา รักช้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1