กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจินดา แขวงรถ
ครู คศ.2

นางกัลยารัตน์ กรีไกรนุช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววริษฐา กมลเนตร
ครูผู้ช่วย