กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ