โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

                        ชื่อโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  ที่ตั้ง  465  ต.หงษ์เจริญ   อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   โทร  077-613211 โทรสาร 077-613211 

e-mail :  hjrschool@gmail.com   website :  hjw.ac.th

เปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   เนื้อที่ประมาณ   65 ไร่ 

เขตพื้นที่บริการ ตำบลหงษ์เจริญ  ตำบลสลุย  ตำบลสองพี่น้อง ซึ่งมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

จำนวน 16 โรงเรียน

 

                        ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                        โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จัดตั้งขึ้น  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในโครงการฟื้นฟูบูรณะจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง  จากการประสบวาตภัยพายุใต้ฝุ่นเกย์ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2534   เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปีการศึกษา  2534  และเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปีการศึกษา 2538  เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน