โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย