โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจรัสศรี ซังธาดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอิศรา นุรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2