โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางทัศนี กำภูพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0860211233
อีเมล์ : thatsanee160357@gmail.con

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมันทนีย์ สังข์แก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2