กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจรัสศรี ซังธาดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย
ครู คศ.2

นางสาวสิเรียม ฟักช้าง
ครูอัตราจ้าง