กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐชา วงศ์เพชร
ครู คศ.2

นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2