กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐชา วงศ์เพชร
ครู คศ.2

นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์
ครู คศ.1