โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐชา วงศ์เพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2