กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุจินตนา พรมบุญแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยินดี ช่วยปลอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางปรีดา เยาวยัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2