โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุจินตนา พรมบุญแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยินดี ช่วยปลอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางปรีดา เยาวยัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2