กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุจินตนา พรมบุญแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยินดี ช่วยปลอด
ครู คศ.3

นางปรีดา เยาวยัง
ครู คศ.2