โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0841906221

นางยินดี ช่วยปลอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0835207258

นางบุญญาพร เยาวยัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0810809108