โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางยินดี ช่วยปลอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางบุญญาพร เยาวยัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2