กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอุษา เขื่อนแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปวีณา เพ็งบูลย์
พนักงานราชการ