คณะผู้บริหาร

นางพรพนา แดงสกล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา