โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
การดำเนินกิจกรรม
การเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
         วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนศรียาภัย ๒
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
การศึกษาดูงานการดำรงชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดน
กิจกรรมประชุมครูแกนนำและนักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การขยายผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปยังโรงเรียนในเครือข่าย
 
การนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    โดยมีโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก เป็นโรงเรียนแกนนำในการนิิเทศและติดตาม